سامانه عدالت برای نوجوانان به هدف آگاهی دهی و اطلاع رسانی در بارة روند های جدید و رو به گسترش در عرصة عدالت برای نوجوانان در خاورمیانه است.

سامانه عدالت برای نوجوانان می کوشد که با استفاده از روش های جدید و رو به گسترش در زمینه عدالت برای نوجوانان در منطقه به سیاست¬گذاران، مدافعان، متخصصین، ارایه دهندگان خدمات و علاقمندان آگاهی دهد و اطلاع رسانی نماید. در این عرصه، این سامانه سعی دارد تا از طریق فراهم ساختن منابعی مرتبط با زمینه ها و شرایط هر منطقه، نقش ارزشمندی در یاری رسانی به نهادها و علاقمندان برای تقویت حقوق نوجوانان در خاورمیانه ایفا نماید.
این سامانه که در چارچوب طرحی موسوم به «آینده ای بهتر» تامین می گردد، حاصل تلاش های مشترک کاری دانشگاه کانادایی کارلتون و کمیسیون اروپا به هدف بهبود خدمات نهادهای قضایی در عراق است تا نوجوانان معارض با قانون با دسترسی بیشتر به عدالت و شرایط بهتر در کانون های اصلاح و تربیت، به نحو شایسته ای محافظت گردند.