دستورالعمل اجرایی ماده 477 آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی ماده 477 آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. برابر این ماده، چنانچه آرا قطعی دادگاه ها خلاف بیِّن شرع باشند، رئیس قوه قضائیه میتواند از اجرای حکم ممانعت به عمل بیاورد. این آیین نامه اجرای این ماده و فرایند مطلع ساختن رئیس قوه قضائیه از احکام خلاف بین شرع را موضوع خود قرار داده است.