راهنمای وکلای کودکان؛ اخلاق، رازداری و استفاده مناسب از رسانه‌ها

راهنمای وکلای کودکان؛ اخلاق، رازداری و استفاده مناسب از رسانه‌ها

شما به عنوان وکیلی که روی پرونده کودکان کار می‌کنید، اطلاعات بسیاری در مورد پرونده، شخصیت، سوابق کودکان و خانواده آنها دارید، هم خبرنگاران و هم پلیس و هم ماموران قضایی و دادستان و قضات می‌دانند که شما اطلاعات زیادی دارید و اغلب به طرق مختلف سعی می‌کنند این اطلاعات را از شما دریافت کنند…. ادامه مطلب »

راهنمای آموزشی روزنامه‌نگاران در پرونده‌های حدود و قصاص نوجوانان

راهنمای آموزشی روزنامه‌نگاران در پرونده‌های حدود و قصاص نوجوانان

همواره انتشار صحیح و دقیق گزارش ها و اخبار مربوط به کودکان آگاهی عمومی را افزایش می دهد در عین حال که ضرورت توجه به حقوق آنها را برجسته می سازد. اگر چه همه کودکانی که حقوق آنها موضوع اخبار یا گزارش های رسانه ای گوناگون قرار می گیرند، ضروتا در خطر نمی باشند، اما… ادامه مطلب »

تمایز بین سن رشد جزایی با سن مسئولیت کودکان براساس قوانین داخلی ایران

تمایز بین سن رشد جزایی با سن مسئولیت کودکان براساس قوانین داخلی ایران

کودک کیست؟ چه کسی کودک محسوب می‌شود؟ پاسخ این پرسش کمک می کند تا به پرسش دیگری پاسخ دهیم: چرا در ساختار عدالت کیفری این تفکیک اهمیت دارد؟ میزان رشد جزایی و متعاقب آن میزان مسئولیت در اطفال و نوجوانان با پاسخ به این پرسش‌ها مشخص خواهند شد.  در ساختارهای عدالت کیفری باید قدر مسلمی… ادامه مطلب »

آنچه روزنامه نگاران باید در حوزه شکنجه و سوء رفتار پلیس علیه کودکان بدانند

آنچه روزنامه نگاران باید در حوزه شکنجه و سوء رفتار پلیس علیه کودکان بدانند

پیش از ورود به مساله شکنجه و سوء‌رفتار پلیس در مواجهه با متهمان از جمله متهمان کودک، باید به این پرسش پاسخ داد که چرا «روزنامه نگاران» مرکز ثقل پروژه ترویجی «عدالت برای کودکان و نوجوانان» شده‌اند؟ رسانه‌ها مهمترین راه‌های ارتباطی میان ترویج‌گران و مردم، ذی‌نفعان و مسئولین، بوده و هستند ولی این تنها دلیلی… ادامه مطلب »

نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

«یکــی از رویکردهــای مثبــت قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان را میتــوان افزایــش دامنــه اختیــارات مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی دانســت کــه از نقــش گســتردهای کــه در پیشــگیری و حمایـت از کـودکان در معـرض خطـر دارنـد، شـروع و بـا تأثیرگـذاری در فراینـد کیفـری و جداسـازی کـودک از شـرایط پـر خطـر در زمـان رسـیدگی قضایـی، ادامـه و بـه… ادامه مطلب »

مجله کانون وکلای مرکز، پاییز 1396

مجله کانون وکلای مرکز، پاییز 1396

شماره 238 مجله کانون وکلا به بررسی موارد متنوعی چون حق بر مرخصی برای زندانیان با بررسی ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، و مسائل دیگری در حوزه های مدنی، بین الملل و جزایی پرداخته است. برای دریافت فایل مجله اینجا را کلیک کنید.

مجله کانون وکلای مرکز، زمستان 1396

مجله کانون وکلای مرکز، زمستان 1396

در این شماره از مجله ی کانون وکلا مرکز به مسائلی چون اصل برابری عمومی و ممنوعیت تبعیض ناروا و مسائل نظری و عملی متنوعی پرداخته شده است. برای دریافت این شماره (239) از مجله اینجا را کلیک کنید.

مجله کانون وکلای مرکز، زمستان 1395

مجله کانون وکلای مرکز، زمستان 1395

در این شماره از مجله کانون وکلا در بخش ویژه ای به بهانه رونمایی از منشور حقوق شهروندی، به «مسئولیت وکلا در احیای حقوق شهروندی» به قلم دکتر نصرالله قهرمانی نگاه شده است. برای دریافت شماره 235 این مجله اینجا را کلیک کنید.