رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش سوم

رسانه‌ و منافع عالیه کودکان – بخش سوم

گفتگو با دکتر افصح
بخش سوم از مجموعه پادکست‌های «رسانه و منافع عالی کودکان» به گفتگو با آقای دکتر افصح اختصاص دارد. او معتقد است که رسانه‌ها صرفاً به هرزه‌نگاری فقر در مورد کودکان و زنان می‌پردازند آنها چهره‌های رنجور کودکانی که ممکن است تکه نانی به آنها داده شود را مورد توجه قرار می‌دهد و به هیچ عنوان سعی در آموزش و سعی در رعایت حقوق کودکان و کنشگری برای حقوق کودکان و زنان ندارند بلکه سبب رواج صدقه دهی و رفتار خیریه‌ای می شوند. مرکز عدالت برای کودکان شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می‌کند: