پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش پنجم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش پنجم

بخش پنجم و پایانی مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت، به سخنان خانم مینا خانی اختصاص دارد که از زاویه مطالعات فمینیستی به این موضوع می پردازد. ایشان شکنجه را شکل عریان و سازماندهی شده خشونت علیه زنان می شناسد و تعریف میکند و معتقد است که ساختار خشونت‌طلب برای تنبیه و کنترل جامعه، خشونت علیه زنان را رواج و توسعه می دهد و تلاش در عادی‌سازی این نوع خشونت‌ها علیه زنان در جامعه به وسیله نهاد قدرت و قدرتمندان صورت می‌گیرد.