پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش اول

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش اول

این پادکست که بخش نخست از مجموعه گفتگوهای پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت می باشد و اختصاص دارد به سخنان و دیدگاه های خانم صبا آلاله روانشناس، پیرامون عوامل مختلفی که در جامعه پذیری و در ایجاد خشونت مبتنی بر جنسیت مدخلیت دارد. ایشان ضمن بیان الگوهای نادرست به ضرورت آموزش در این عرصه اشاره می کند، تعریفی از خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می دهند و اشارات تخصصیی دارند به اینکه چگونه در جامعه الگو های نادرست ممکن است سبب توسعه خشونت علیه زنان به خصوص و خشونت مبتنی بر جنسیت در جامعه بشود.