پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش دوم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش دوم

در بخش دوم از مجموعه گفتگوهای پیرامون پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت؛ خانم ملکی، حقوقدان، تعریفی از خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می دهد و سپس به ضرورت آموزش در این عرصه می پردازد. همچنین ایشان اشاره دارد که چگونه تسلط قدرت، خود به خود منجر به تولید و بازتولید خشونت علیه زنان می شود و همچنین ایشان به معرفی لایه‌های مختلفی از شکنجه و خشونت، مرتبط با جنسیت را در سخنانشان می پردازد.