سن رشد در اسلام و حقوق بین الملل

خلاصه

بر اساس مواد 37 و 40 کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو باید حداقل سن مسولیت کیفری را برای کودکان که  مطابق با شرایط جسمی، فیزیکی و روحی و عقلی کودک باشد تعیین کند. ماده ی 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در این راستا به نوعی لزوم احراز رشد در خصوص مسئولیت کیفری اطفال زیر هجده سال را مطرح نموده تا راهی قانونی برای قضات برای معافیت کودکان از این مجازات خشن فراهم آورد. این مقاله به بررسی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری با نگاهی به قوانین جدید در سایه ی اسناد و تعهدات بین المللی ایران میاندازد.


دریافت فایل


مکان

آموزشکده - منابع بیشتر