پروتكل الحاقي پيمان نامه حقوق کودك درباره خريد و فروش کودکان، خودفروشي کودکان و هرزه نگاري کودکان

خلاصه

این پروتکل که در ۷۱ ماده تنظیم شده است، در راستای متعهد ساختن دولت ها به ممنوعیت ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش کودکان، ﺧﻮدﻓﺮوﺷـﻲ کودکان و هـﺮزﻩ ﻧﮕـﺎري کودکان تنظیم شده است. در این پروتکل از کشور های عضو خواسته شده است که در راستای رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ، ﻣﻌﻨﻮي، اﺧﻼقی کودکان با جرایمی که در این پروتکل تعریف گردیده است، به صورت مشترک مبارزه نمایند. به این منظور، یک سلسله اقدامات اجرایی از جمله استرداد مجرمین، مصادرة اقلام سوء استفاده از کودکان و… در این سند پیش بینی گردیده است.
در این پروتکل علاوه بر مسایل حقوقی و جزایی، به حمایت دولت ها از کودکان قربانی و خانواده های شان نیز اشاره شده است. از همه مهمتر برای محو این جرایم، یک سلسله اقداماتی در نظر گرفته شده است که باید در چارچوب ایجاد ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات اداري، سیاست های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎمه های ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﺗﻘﻮﻳﺖ، اﺟﺮا و ﺗﺮوﻳﺞ گردند.
ایران به این پروتکل الحاقی پیوسته است.


دریافت فایل