شکنجه و چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه در محاکم دادگستری – بخش سوم

شکنجه و چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه در محاکم دادگستری – بخش سوم

در بخش اول و دوم این درس گفتار به چگونگی دفاع از قربانیان شکنجه پرداخته شد. آقای رئیسی وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون در بخش دوم جزئیات قابل توجهی از فرآینده ۱۲ گانه دفاع از قربانیان شکنجه ارائه کرد و به این مهم پرداخت که چگونه باید شواهد شکنجه را جمع آوری، چگونه باید آنها را برای دادگاه آماده و از آن برای اثبات شکنجه در دادگاه استفاده کرد.

در بخش سوم و پایانی این درس گفتار، آقای رئیسی توضیحات جامعی در خصوص پروتکل استانبول ارائه خواهد کرد.

پروتکل اســـتانبول در ســال ۱۹۹۹ رســمـاً توسـط دفـــر کمیســـاریای عالـــی حقـوق بــشـر ســـازمان ملـــل تاییـــد شـــد و در ســـال ۲۰۰۱ بـه عنـوان بخشـــی از مجموعـــه آموزشــی آن ســازمان منتشــر شد. ایــن پروتکل توسط ۷۵ کارشناس حقــوق، بهداشــت و حقــوق بــشر از ۴۰ سازمان وابسته بــه ۱۵ کشور توسعه یافته تدوین شد.

پروتکل استانبول استانداردهای حقوقی و بین‌المللی چگونگی حفاظت شهروندان در برابر شکنجه را معرفی می‌کند و دسـتورالعمل‌های خاصی را در مـورد چگونگی انجام تحقیقات قانونی و پزشکی موثـر در مورد ادعاهای شکنجه و بدرفتاری را تعیین می‌کنـد.

در واقع آنچه وکلا باید بدانند این است که پزشکان چگونه می توانند با ارائه خدمات تخصصی وکلا را در دفاع از قربانیان شکنجه توانمند و چگونه می توانند به عنوان شاهدین تخصصی، بر تصمیم قاضی تاثیر بگذارند.

 لطفا تا پایان این درس گفتار با ما باشید و برای آشنایی با جزئیات بیشتر به وب سایت مرکز عدالت برای کودکان مراجعه و «راهنمای عملی دفاع از قربانیان شکنجه»،را مطالعه کنید