قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

کودک درگیر در قتل «مونا حیدری» به زندگی خود پایان داد

حیدر حیدری، پسر عمو و برادر شوهر «مونا حیدری» که در ۱۳ سالگی به اتهام معاونت در قتل مونا به ۴۵ حبس تعزیری محکوم شده بود، به زندگی خود پایان داد. خبرگزاری رکنا با اعلام این خبر آورده این اتفاق یک سال و نیم پس

کودک درگیر در قتل «مونا حیدری» به زندگی خود پایان داد ادامه »

تحلیل حقوقی ماده اول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حسین رئیسی؛ وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون کانادا واژگان به کار رفته در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان»، هر کدام بار حقوقی و معنایی خاصی دارد که بدون توجه به این معانی، هم درک قانون و هم اجرای آن می‌تواند با چالش

تحلیل حقوقی ماده اول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ادامه »

نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

«یکــی از رویکردهــای مثبــت قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان را میتــوان افزایــش دامنــه اختیــارات مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی دانســت کــه از نقــش گســتردهای کــه در پیشــگیری و حمایـت از کـودکان در معـرض خطـر دارنـد، شـروع و بـا تأثیرگـذاری در فراینـد کیفـری و جداسـازی کـودک از

نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ادامه »

پیمایش به بالا