پلیس کودکان

آموزش و پرورش توضیح دهد: «دانش آموز خبرنگار پلیس» چه صیغه‌ای است؟

مرکز عدالت برای کودکان: «خبرنگار پلیس» این جدیدترین عنوانی است که در ایران بر پیشانی تعدادی از دانش‌آموزان چسبانده‌اند، تا پلیسی که نمی‌تواند و مجاز نیست از در وارد مدرسه شود، از پنجره وارد شود.   سرهنگ علی همه‌خانی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، هفته

آموزش و پرورش توضیح دهد: «دانش آموز خبرنگار پلیس» چه صیغه‌ای است؟ ادامه »

چگونه پلیس و خبرنگار غیرتخصصی، عامل کودک‌آزاری و آسیب مجدد می‌شوند؟

مرکز عدالت برای کودکان: روزنامه‌نگاری تخصصی حوزه کودکان ایجاب می‌کند تا روزنامه‌نگار، کودکان را در برابر هر نوعی از استثمار محافظت کند و تلاش کند نگرش عمومی جامعه نسبت به حقوق کودکان ارتقاء یابد. گزارش‌دهی به شیوه‌ای اخلاقی لازمه ورود به حوزه کودکان برای روزنامه‌نگاران

چگونه پلیس و خبرنگار غیرتخصصی، عامل کودک‌آزاری و آسیب مجدد می‌شوند؟ ادامه »

معاون دادستانی کل کشور: وزارت کشور،‌ قانون برزمین مانده «پلیس اطفال» را اجرا کند

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: قطعا تامین حقوق و مصالح اطفال و نوجوانان و حمایت قانونی از آنان، در گروی تشکیل پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان است و این یک تکلیف قانونی است که روی زمین مانده و انجام نشده است.

معاون دادستانی کل کشور: وزارت کشور،‌ قانون برزمین مانده «پلیس اطفال» را اجرا کند ادامه »

عدم تشکیل پلیس اطفال با وجود صراحت قانون

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌ قوه قضائیه با اشاره به عوامل گسترده شدن مسئله “کودکان کار” در جامعه گفت: در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، مجازات‌های قانونی برای آن ارگان‌هایی که از مسئولیت‌های خود تخطی کنند در نظر گرفته است.

عدم تشکیل پلیس اطفال با وجود صراحت قانون ادامه »

پلیس غیر تخصصی می تواند پرونده کودکان را به انحراف بکشاند

نیلا فقط ۱۴ سال دارد، او به اتهام قتل مادرش در کانون اصلاح و تربیت روز و شب می‌گذراند تا بتواند حکم آزادی‌اش را دریافت کند، چراکه معتقد است تنها به دلیل «شک بازپرس» و «ترس از دستگیری» آنجاست. او داستان دستگیری اش را برای

پلیس غیر تخصصی می تواند پرونده کودکان را به انحراف بکشاند ادامه »

نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

«یکــی از رویکردهــای مثبــت قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان را میتــوان افزایــش دامنــه اختیــارات مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی دانســت کــه از نقــش گســتردهای کــه در پیشــگیری و حمایـت از کـودکان در معـرض خطـر دارنـد، شـروع و بـا تأثیرگـذاری در فراینـد کیفـری و جداسـازی کـودک از

نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ادامه »

پیمایش به بالا