درآمدی بر دسترسی به عدالت و حق دفاع در امور قضایی

حسین رئیسی؛ وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون کانادا در این پادکست به سلسله مباحثی می پردازیم که نشان دهیم تمامی شهروندان از یک حق شهروندی مسلم برخوردارند و حق انتخاب وکیل شخصی را دارا هستند و حق دارند با آنها به عدالت رفتار

درآمدی بر دسترسی به عدالت و حق دفاع در امور قضایی ادامه »