بررسی لغو حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در جرایم حدود و قصاص

دیدگاه دینی- مذهبی: آقای عمادالدین باقی با تاکید برمنابع اصلی حقوق اسلامی به بررسی موضوع می پردازد. دیدگاه روانشناسی:خانم دادگر دوست، روانشناس قانونی، رشد مغزی و سن مسؤلیت کیفری نوجوانان را بررسی می کند. دو روانشناس حوزه کودک به بررسی تاثیر تروما بر رشد مغزی-ذهنی […]

بررسی لغو حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در جرایم حدود و قصاص ادامه »