پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش سوم

پادکست – شکنجه، خشونت و جنسیت – بخش سوم

 در این پادکست که قسمت سوم از مجموعه گفتگو های پیرامون شکنجه، خشونت و جنسیت است، خانم دکتر نورا به تضاد شدید در جامعه و خشونت اشاره می‌نماید. تضادی که مورد نظر ایشان است محصول زندگی مدرن است که در زندگی مدرن همچنان بخش‌هایی از جامعه نقش‌های سنتی خودشان را ایفا می کنند وهمچنین از زنان نقش‌های مدرن را نیز انتظار دارند. در این حالت بایستی زنان هم مسئولیت در درون خانواده ها را بر عهده داشته باشند و هم در اجتماع و محصول این اتفاق، خشونت و شکنجه بیشتر نسبت به زنان است.