زنگ حقوق کودک – اپیزود دوم

زنگ حقوق کودک – اپیزود دوم

در این قسمت از سری ویدئوهای حقوق کودک، به شرایط بازپرسی و بازجویی در دوره بازداشت اشاره کرده و به کودکان حقوق شان را یادآور شده‌ایم. لطفا این ویدئو را به دیگران به اشتراک بگذارید