رابطه خشونت و مجازات اعدام از نگاه فلسفی

رابطه خشونت و مجازات اعدام از نگاه فلسفی

آقای دکتر رامین جهانبگلو متخصص فلسفه و فعال در زمینه فلسفه خشونت پرهیزی درباره رابطه خشونت و مجازات اعدام سخن می گویند. او معتقد است که با چوبه دار عدالت برپا نمی گردد و بین امر اخلاقی و لغو مجازات اعدام رابطه مفهومی برقرار می سازند.