خدمات حقوقی و اجتماعی

کنشگری و فرسودگی

فرسودگی در کنشگری چیست؟ 

پدیده ای که یک فعال مدنی یا سیاسی ممکن است پس از یک دوره فعالیت گسترده اجتماعی – سیاسی به آن مبتلا شود. 

در این وضعیت کنشگر احساس ،ناتوانی ،یاس ناامیدی یا افسردگی میکند.

PDF
Download دانلود
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای مددکاران اجتماعی و سلامت روان

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای مددکاران اجتماعی و سلامت روان – دانلود با فرمت PDF

بسته مکمل تروما برای کارمندان، مددکاران و مشاورین
جلوگیری از فرسوده‌گی شغلی
مقابله با اضطراب
مقابله با رویاد های دشوار
کمک در موقع غم و اندوه
مهارت های زندگی
کمک‌های روانی اجتماعی
مدیریت استرس
تروما و راه کار‌های مقابله با آن
تمرین‌های آرام‌بخش
تمرین‌های آرام‌‌کننده‌بخش برای کودکان و نوجوانان
حضور در لحظه
مهارت‌های تاب‌آوری مقابله با استرس

PDF
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای معلمین

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای معلمین – دانلود با فرمت PDF

بسته مکمل تروما برای کارمندان، مددکاران و مشاورین
جلوگیری از فرسوده‌گی شغلی
مقابله با اضطراب
مقابله با رویاد های دشوار
کمک در موقع غم و اندوه
کتاب راهنمای صحت روان برای معلمان
مهارت های زندگی
کمک های روانی-اجتماعی
مدیریت استرس
تروما و راه کار‌های مقابله با آن
تمرین‌های آرام‌بخش
تمرین‌های آرام‌‌کننده‌بخش برای کودکان و نوجوانان
حضور در لحظه
مهارت‌های تاب‌آوری مقابله با استرس

PDF
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای خانواده‌ها

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای خانواده‌ها – دانلود با فرمت PDF

جلوگیری از فرسوده‌گی شغلی
مقابله با اضطراب
مقابله با رویاد های دشوار
کمک در موقع غم و اندوه
مدیریت استرس
تروما و راه کار‌های مقابله با آن
تمرین‌های آرام‌بخش
تمرین‌های آرام‌‌کننده‌بخش برای کودکان و نوجوانان
مهارت‌های تاب‌آوری مقابله با استرس

PDF
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای وکلا

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای وکلا – دانلود با فرمت PDF

جلوگیری از فرسوده‌گی شغلی
مقابله با اضطراب
مقابله با رویاد های دشوار
کمک در موقع غم و اندوه
مدیریت استرس
تروما و راه کار‌های مقابله با آن
تمرین‌های آرام‌بخش
تمرین‌های آرام‌‌کننده‌بخش برای کودکان و نوجوانان
حضور در لحظه
مهارت‌های تاب‌آوری مقابله با استرس

PDF
2023

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای جوانان

بسته حمایت های روانی-اجتماعی برای جوانان – دانلود با فرمت PDF

PDF
2023

یک نمونه حکم قضایی در حوزه کودکان مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی

قاضی این پرونده در بررسی اتهام نوجوانی ۱۷ ساله، ضمن رعایت قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان، بر استناد به نظریات علمی و تخصصی در حوزه روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان اهتمام ورزیده و حکمی متناسب با ادله‌های قانونی و بین‌المللی صادر کرده است.

PDF
Download دانلود
۱۳۹۹
پیمایش به بالا