اسلام و ممنوعیت شکنجه – بخش دوم

اسلام و ممنوعیت شکنجه – بخش دوم

شکنجه در قانون اساسی ایران و مقررات مختلف دیگر مطلقا ممنوع شده است. با این وجود چگونه است که ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل نمی پیوندد؟
مذاکرات مجمع فقهی شورای نگهبان در قم نتیجه فقهی ضرورت شکنجه در مواردی را تایید کرده و نظر به عدم پیوستن به کنوانسیون داده است.
این اتفاق تایید شکنجه است!
همه این موارد در این بحث در حد طرح بحث از نظر گذشته است!